ANBI Aanvraag

Op juni 14, 2019 heeft We Share een aanvraag voor de erkenning als ‘algemeen nut beoogde instelling’ oftewel ANBI ingediend. Volgens de Belastingdienst,  is met de behandeling van de aanvraag een periode van acht weken gemoeid. Op deze pagina geven wij aan wat de status van deze aanvraag is. 

Over de aanvrager

  • Onze fiscale naam is Stichting We Share Ventures. De stichting is opgericht op 13 juli 2018 in ‘s Gravenhage.
  • Ons KvK-nummer is 72136928
  • Ons RSIN-nummer is 859000928
  • Onze contactgegevens
  • Ons Jaarverslag – in voorbereiding
  • Ons Beleidsplan 2019

Doelstelling
Het bieden van een platform aan partijen in de samenleving om het initiëren, bevorderen, begeleiden, ondersteunen en (mede)financieren van startups, studenten en andere initiatieven, die zich inzetten voor het realiseren van de UN Global Goals for Sustainable Development, mogelijk te maken.

Bestuur
Het bestuur van We Share wordt gevormd door Edward De Jager, Simone Brand, Albert Groenewoud en Gerrit-Jan Van ‘t Veen. Meer informatie over de bestuurders is hier.

Het belongingsbeleid is geschreven in Akte van Oprichting Stichting We Share Ventures, art.9, sub. 10:

‘Bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en, ingeval het Bestuur of de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit heeft genomen, een niet bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht’.